Strona główna

Umowa kupna-sprzedaży jest umową regulowaną przepisami kodeksu cywilnego. Określana jest również mianem umowy sprzedaży. Należy poprzez nią rozumieć umowę zawartą pomiędzy sprzedawcą i kupującym, w której sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu tę rzecz, natomiast po stronie obowiązków kupującego leży odebranie tej rzeczy i zapłacenie za nią sprzedawcy wyznaczonej ceny.

Umowy kupna-sprzedaży są zawierane każdego dnia, a dotyczą różnych rzeczy, czego przykładami mogą być m. in. umowa kupna sprzedaży telefonu, roweru, przyczepy czy umowa kupna sprzedaży samochodu.

Poza tym należy pamiętać o tym, że przedmiotem omawianej umowy mogą być nie tylko rzeczy, ale także prawa majątkowe, energia (np. energia elektryczna) czy też zespoły rzeczy bądź praw (np. przedsiębiorstwo). Bardzo ważne jest to, aby w każdym z tych przypadków zostały spełnione określone przepisami warunki. Stronami umowy mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, a ponadto i jednostki organizacyjne nie będące osobą prawną, ale której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Na tej stronie omawiane będą wszelakie aspekty związane z umową kupna-sprzedaży. Znajdą się na niej różne informacje związane z tą tematyką i porady – jak powinna zostać sporządzona umowa kupna sprzedaży mieszkania, pojazdu itp. Nie zabraknie także cennych wskazówek dotyczących praw i obowiązków leżących po stronie kupującego i sprzedającego oraz przykładowych wzorów pism.