umowa kupna sprzedaży broni palnej

Umowa kupna sprzedaży broni palnej

Posted by

Dokumentem potwierdzającym legalność zakupu broni jest umowa kupna sprzedaży. Sporządza się ją w przypadku kupna broni od osoby prywatnej – kupując broń w sklepie, nabywca otrzymuje paragon lub fakturę.

Umowa kupna sprzedaży broni – o czym pamiętać?

Sporządzenie kupna sprzedaży broni jest konieczne w celu potwierdzenia przeprowadzonej transakcji. Jeśli ktoś kupuje broń po raz pierwszy, musi posiadać promesę – czyli  zaświadczenie uprawniające do nabycia określonego rodzaju broni i amunicji. Trzeba również mieć decyzję WPA o przyznaniu pozwolenia na broń – przy kolejnych transakcjach należy okazać legitymację posiadacza broni.

Co powinna zawierać umowa kupna sprzedaży broni?

Umowa kupna sprzedaży broni musi spełniać pewne wymogi, co oznacza, że nie może zabraknąć w niej pewnych informacji. Chodzi tutaj przede wszystkim o:

– datę i miejsce sporządzenia umowy,

– określenie stron umowy i ich dane – imię i nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania, numer i seria dowodu osobistego, numer pozwolenia na broń, numer legitymacji posiadacza broni, numer zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni,

– dane broni – marka, rodzaj, kaliber, numer, rok produkcji,

– wartość broni podaną w złotówkach,

– oświadczenie sprzedawcy, że jest on jedynym właścicielem broni i że została ona nabyta w legalny sposób, nie posiada wad, nie jest przedmiotem żadnego postępowania i nie jest obciążona żadnymi opłatami,

– adnotację, że w odniesieniu do spraw nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Nie jest to co prawda konieczne, lecz warto umieścić w umowie pouczenie o tym, że kupujący ma 5 dni na zarejestrowanie broni w KW Policji. Dokument trzeba sporządzić w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Poniżej zamieszczony jest przykładowy wzór umowy kupna sprzedaży broni:

Pobierz wzór umowy w formacie PDF:

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *