umowa kupna sprzedazy przyczepy

Umowa kupna sprzedaży przyczepy

Posted by

Zakup używanej przyczepy wiąże się z zawarciem stosownej umowy – najlepiej, jeśli ma ona formę pisemną. Taki dokument chroni bowiem najlepiej interesy sprzedawcy i kupującego. Co trzeba mieć przy tej okazji na uwadze?

Umowa kupna sprzedaży przyczepy – co powinno się w niej znaleźć?

Sporządzając umowę kupna sprzedaży przyczepy, należy pamiętać o zamieszczeniu w niej poniższych elementów:

– data i miejsce zawarcia umowy,

– określenie i dane stron umowy (imię i nazwisko, PESEL lub numer i seria dowodu osobistego, adres),

– informacje o przyczepie: marka, model, rok produkcji, numer podwozia, numer rejestracyjny, wyposażenie,

– wartość przyczepy,

– oświadczenie sprzedawcy, że przyczepa jest jego wyłączną własnością, jest wolna od wad prawnych oraz praw osób trzecich oraz że nie toczy się żadne postępowanie, którego jest ona przedmiotem i nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia,

– oświadczenie sprzedawcy, że przyczepa nie ma wad technicznych, które są mu znane i o których nie powiadomił nabywcę,

– oświadczenie kupującego, że zapoznał się ze stanem technicznym przyczepy,

– zapis o tym, że sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego,

– zapis o tym, że koszty wynikające z realizacji umowy ponosi nabywca,

– podpisy stron umowy.

Umowa kupna sprzedaży przyczepy – to jest ważne!

Podobnie jak w przypadku innych pojazdów, tak i tutaj proces przerejestrowania przyczepy na nowego właściciela trwa 30 dni od dnia sporządzenia umowy. Rejestracja odbywa się na podstawie wniosku, do którego trzeba dołączyć: umowę kupna sprzedaży (ewentualnie fakturę), kartę pojazdu (jeśli oczywiście została ona wydana nabywcy), aktualny dowód rejestracyjny, wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwolnienia pojazdu z homologacji, potwierdzenie obowiązującej polisy OC, tablicę rejestracyjną. Ponadto kupujący ma obowiązek uiszczenia podatki od czynności cywilno-prawnych w wysokości 2 proc. wartości przyczepy (chyba że jej wartość nie przekracza 1 tys. zł).

Pobierz wzór w pdf: umowa kupna sprzedaży przyczepy

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *