umowa kupna sprzedazy psa

Umowa kupna sprzedaży psa

Posted by

Wiele osób decyduje się na zakup psa z hodowli. W takiej sytuacji warto sporządzić pisemną umowę kupna sprzedaży, która zabezpieczy nie tylko interesy nabywcy i sprzedawcy, ale również i samego zwierzęcia. O czym należy pamiętać, przygotowując taki dokument?

Umowa kupna sprzedaży psa – co powinna zawierać?

Umowa kupna sprzedaży psa potwierdza nabycie zwierzęcia z hodowli. Nie istnieje co prawda odgórny wzór takiego dokumentu, niemniej nie powinno w nim zabraknąć takich elementów jak:

– data i miejsce zawarcia umowy,

– określenie i dane stron umowy (imię i nazwisko/nazwa hodowli, PESEL lub numer i seria dowodu osobistego, adres),

– dane dotyczące psa: rasa i płeć, data urodzenia, numer metryki lub rodowodu, numer chipu/tatuażu, hodowlane imię,

– wykaz dokumentów przekazanych nabywcy przez hodowcę, w tym dokumenty potwierdzające kontrolę miotu, odrobaczenia i szczepienia,

– wartość psa,

– oświadczenie hodowcy, w którym stwierdza on, że: jest właścicielem psa pochodzącego z jego zarejestrowanej hodowli, a zwierzę jest wolne od wad prawnych, praw osób trzecich oraz nie toczy się żadne postępowania, którego jest ono przedmiotem; pies nie może być też przedmiotem zabezpieczenia,

– oświadczenie sprzedawcy o tym, że zapoznał się ze stanem zdrowia zwierzęcia i go zaakceptował,

– zapis, że w sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Regulaminy Związku Kynologicznego w Polsce,

– podpisy nabywcy i sprzedawcy.

Umowa kupna sprzedaży psa – o tym warto pamiętać!

Umowę sporządza się w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Warto w niej uwzględnić oświadczenie nabywcy, że zobowiązuje się on do zarejestrowania zwierzęcia w odpowiednim oddziale Związku Kynologicznego w Polsce, a także do właściwego żywienia i pielęgnacji zwierzęcia oraz zapewnienia mu stosownej opieki weterynaryjnej.

Pobierz wzór umowy w formacie PDF: umowa kupna sprzedaży psa

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *